STATUT Fundacji TOWARZYSTWO DEBAT OBYWATELSKICH „PAŁAC ŚLUBÓW”

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Towarzystwo Debat Obywatelskich ”Pałac Ślubów” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez następujące osoby: Witolda Kazimierza Toczyskiego, Antoniego Floriana Cywińskiego, Antoniego Szymańskiego, Waldemara Jaroszewicza, Adama Stefana Hlebowicza, Andrzeja Stanisława Urbańskiego, Radosława Andrzeja Nowaka oraz Mariusza Radosława Kowalika, aktem notarialnym sporządzonym w Gdańsku w dniu 09.09.2014 r. przez notariusza Adama Wasaka, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Fundacja z chwilą rejestracji ma osobowość prawną.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk.

§ 4.

 1. Fundacji działa na obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 2. Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą.

 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

 4. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy Towarzystwo „Pałac Ślubów”, wyróżniającego znaku graficznego oraz odpowiednika swojej nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister ds. polityki społecznej.

II. Cel i formy działania Fundacji

§ 6.

Celem głównym Fundacji jest zwiększenie aktywnego udziału obywateli Rzeczpospolitej Polskiej we współdecydowaniu o najważniejszych sprawach rozwoju Polski, Europy i Świata, na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez udział w otwartej debacie publicznej.

Celami szczegółowymi Fundacji są:

 1. odnajdywanie elit i budowanie lokalnych sieci współpracy,

 2. budowanie środowiska opinii,

 3. włączenie młodzieży w budowanie wspólnoty,

 4. odblokowywanie potencjału III sektora,

 5. budowanie komunikacji społecznej w oparciu o nowoczesne technologie.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele w obszarach: umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; budowania kapitału społecznego, rozwiązywania problemów społecznych i partycypacji obywatelskiej; wyrównywania szans rozwoju społecznego, wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw społeczności lokalnych; edukacji, oświaty i wychowania; kultury; ochrony i promocji zdrowia; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; ochrony praw konsumentów; wspierania i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz niepełnosprawnych; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; działania na rzecz mniejszości narodowych; rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami; działania na rzecz integracji europejskiej

§ 8.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie debat publicznych,

 2. prowadzenie badań i współpracę z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi,

 3. szeroką współpracę z organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą podejmującymi podobne działania w sferze publicznej,

 4. opracowywanie ekspertyz w zakresie problematyki będącej w obszarze zainteresowania Fundacji,

 5. prowadzenie działalności edukacyjnej w formie wykładów, warsztatów, a także stałych form edukacji na poziomie średnim i wyższym,

 6. opracowywanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań w sferze społecznej,

 7. przygotowanie i prowadzenie kampanii społecznych,

 8. upowszechnianie i zawieranie partnerstw lokalnych,

 9. promocję i organizację wolontariatu,

 10. opracowanie i wydawanie różnego rodzaju materiałów w zakresie problematyki będącej w obszarze celów działania Fundacji,

 11. inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim innym przedsięwzięciom zbieżnym z celami Fundacja.

 1. Fundacja realizuje swoje cele, jako działalność statutową: nieodpłatną i odpłatną.

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2400 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych), na którą składają się kwoty przyznane przez Fundatorów.

§ 10.

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i grantów, w tym pochodzących od Fundatorów,

 2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 3. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

 4. odsetek od lokat kapitałowych oraz dochodów z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, a także dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych,

 5. dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości.

 1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 11

Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji, Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu z dochodów Fundacji funduszu rezerwowego, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w dalszych latach jej funkcjonowania. Wysokość potrąceń na fundusz rezerwowy oraz jego wysokość określa Zarząd Fundacji.

§ 12.

W Fundacji niedopuszczalne jest:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

 • przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 • wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

 • dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

IV. Organy Fundacji

§ 13.

 1. Organami Fundacji są:

 1. Rada Programowa Fundacji, w dalszej części Statutu zwana Radą Programową;

 2. Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany Zarządem;

VI. Rada Programowa

§ 14.

Rada Programowa sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 15.

 1. Rada Programowa składa się z nie mniej niż 6 i nie więcej niż 24 członków.

 2. Ze swego składu Rada wybiera, co najmniej Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady.

 3. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.

 4. Członków pierwszego składu Rady Programowej powołują Fundatorzy. Każdy z Fundatorów ma prawo powołania do pierwszego składu Rady maksymalnie dwóch członków. Rada ma prawo dokooptować do składu kolejnych członków, jednak zgodnie z zapisem §15 ust. 1.

 5. Powołanie nowych członków Rady Programowej odbywa się w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady Programowej.

 6. Członkowie Rady Programowej powoływani są na czas nieokreślony.

 7. Członek Rady Programowej może być odwołany, na wniosek 2 członków Rady w każdym czasie uchwałą Rady Programowej, podjętą w głosowaniu tajnym większością 3/4 głosów, w obecności przynajmniej 3/4 członków.

 8. Mandat członka Rady Programowej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Programowej.

 9. Rezygnacja z członkostwa w Radzie Programowej składana jest do Prezydium Rady Programowej.

 10. W imieniu Rady Programowej pomiędzy jej posiedzeniami działa Prezydium Rady Programowej, składające się z trzech do pięciu osób wybieranych spośród członków Rady Programowej, w tym obligatoryjnie Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Rady.

§ 16.

 1. Rada Programowa zbiera się, co najmniej dwa razy do roku.

 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady,

 3. na wniosek Zarządu.

 1. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenia Rady Programowej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Programowej Zastępca Przewodniczącego, lub upoważniony przez Przewodniczącego inny członek.

 2. Obrady Rady są protokołowane. Decyzje Rady Programowej podejmowane są w formie uchwał w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami o powołanie i odwołanie członka Zarządu lub Rady Programowej, udzielenie absolutorium członkom Zarządu, jak również na wniosek któregokolwiek z członków Rady.

 3. Uchwały Rady Programowej podejmowane są przy obecności, co najmniej połowy jej członków bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 4. Rada Programowa, co do zasady podejmuje uchwały na posiedzeniach.

 5. Rada może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 16 ust. 7. nie dotyczy powołania i odwołania członka Zarządu lub Rady Programowej oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu.

§ 17.

Do zadań Rady Programowej należy przede wszystkim:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem jej pierwszego składu,

 2. ocena działalności Zarządu,

 3. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

 4. wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością statutową Fundacji,

 5. ustalanie zasad i warunków zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu,

 6. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, przedstawianych przez Zarząd,

 7. zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie powoływania oddziałów, przedstawicielstw i innych jednostek Fundacji,

 8. zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację,

 9. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji w oparciu o rekomendacje przygotowane przez Zarząd,

 10. zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji i rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,

 11. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

 12. zmiana Statutu Fundacji, w tym celu Fundacji

 13. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją

 14. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji

 15. W celu realizacji swoich zadań Rada Programowa może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Fundacji.

§ 18.

 1. Członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

 2. Członkowie Rady Programowej mogą zrezygnować z wynagrodzenia i zwrotu kosztów.

 3. Wysokość wynagrodzenia z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 określa Rada Programowa.

VII. Zarząd Fundacji

§ 19.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Programowej.

§ 20.

 1. Zarząd składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu.

 2. W skład Zarządu mogą wchodzić Wiceprezesi.

§ 21.

Pracami Zarządu kieruje i przewodniczy jego posiedzeniom Prezes Zarządu.

§ 22.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd.

W sprawach bieżącego zarządu, niewywołujących skutków materialnych powyżej 3000 PLN, wystarczy podpis jednego członka Zarządu

§ 23.

 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Programowa, z wyjątkiem pierwszego trzy osobowego składu Zarządu Fundacji powoływanego przez Fundatorów;

 2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa maksymalnie trzy lata.

 3. Liczbę członków Zarządu w granicach określonych w § 20 określa każdorazowo Rada Programowa.

 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 5. Członek Zarządu może być odwołany, na wniosek 3 członków Rady Programowej, przez Radę Programową przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady.

 6. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem upływu kadencji.

 7. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu danej kadencji.

 8. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, albo odwołania ze składu Zarządu uchwałą Rady Programowej.

 9. Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie składana jest do Prezydium Rady Programowej.

§ 24.

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym.

 2. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.

 3. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.

 5. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu.

 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

 8. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Programowej roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji.

 9. W terminie dwóch miesięcy przed zakończeniem każdego roku kalendarzowego Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Programowej roczny plan działalności Fundacji oraz roczny plan finansowy.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 2. Realizacja celów statutowych Fundacji,

 3. Opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji w celu przedłożenia do zatwierdzenia przez Radę Programową oraz realizacja zatwierdzonych programów i planów,

 4. Powoływanie za zgodą Rady Programowej ciał doradczych niebędących organami Fundacji, określając w uchwale o powołaniu ich skład oraz sposób i zakres działania, opracowanie regulaminu pracy Zarządu określającego organizację oraz tryb funkcjonowania Zarządu i przedłożenie go zatwierdzenia przez Radę Programową,

 5. Opracowanie regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację,

 6. Zatrudnienie pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,

 7. Wnioskowanie do Rady o zmianę Statutu,

 8. Wnioskowanie do Rady o połączenie Fundacji z inną fundacją,

§ 26.

 1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych obowiązków wynagradzani. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu i sposób zatrudnienia członków Zarządu ustala Rada Programowa.

 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, jak również zatrudniać konsultantów oraz ich zespoły – do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć.

 3. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Fundację reprezentuje Rada Programowa, w imieniu, której działa Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego, lub upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady Programowej.

VIII. Zmiana Statutu

§ 27.

 1. Zmiany Statutu Fundacji, w tym zmiana celu Fundacji, mogą być dokonywane z inicjatywy Rady Programowej lub na wniosek Zarządu, na podstawie uchwały Rady Programowej podjętej większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej 3/4 członków Rady.

§ 28.

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 2. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Programowa większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej 3/4 jej członków.

 3. Uchwała w przedmiocie połączenia może być podjęta tylko po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i doręczeniu im treści projektu uchwały.

§ 29.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji Rada Programowa podejmuje większością 3/4 głosów, przy obecności, co najmniej 3/4 jej członków.

 3. Uchwała o likwidacji może być podjęta tylko po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady Programowej o takim wniosku i doręczeniu im treści projektu uchwały.

 4. Jeżeli Rada Programowa w uchwale, której mowa w § 29 ust. 2., nie powoła likwidatora, likwidację przeprowadza Zarząd.

 5. Środki majątkowe pozostałe po zakończeniu likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na cele zbieżne z celem Fundacji określonym w § 6 lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbieżnych celach z celem Fundacji.

IX Postanowienia końcowe

§ 30.

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa polskiego.

 2. Zarząd składa corocznie Ministrowi nadzorującemu Fundację zatwierdzone przez Radę Programową sprawozdanie z działalności Fundacji za ubiegły rok kalendarzowy.

 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2. § 30, jest przez Fundację udostępnione do publicznej wiadomości

 4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.

Gdańsk 09.09.2014 r.