RODZICE DZIECI Z SPEKTRUM PŁODOWYCH ZABURZEŃ ALKOHOLOWYCH

Pomorskie rekomendacje

  • Uzupełnienie regulacji prawnych dotyczących problematyki FASD.
  • Zwiększenie oferty kształcenia pedagogicznego i psychologicznego na poziomie szkolnictwa wyższego w zakresie problematyki FASD.
  • Uruchomienie odpowiednich Polskich, głównie medycznych badań nad problematyką FASD.
  • Umożliwienie dostępu do literatury dotyczącej FASD na poziomie wiedzy państw wiodących w tym problemie, tj. USA i Kanada przeznaczonej m.in. dla rodziców.
  • Podniesienie nakładów na diagnozowanie i działania terapeutyczne w sferze FASD przez instytucje powiatowe.
  • Zbudowanie systemu współpracy instytucji powiatowych, oświatowych, i rodziców w ramach POWIATOWEGO OKRĄGŁEGO STOŁU FASD.
  • Zbudowanie jako nowej formy współdziałania Koalicji Społecznej Rodziców z Dziećmi FASD – jako wsparcia dla działań organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów FASD.
  • Stworzenie regionalnego systemu szkolenia, procedur i metod postępowania z dzieckiem z FASD dla pracowników oświaty, opieki społecznej oraz rodziców.