Działania Fundacji

Zgodnie z celami opisanymi w statucie Fundacji działa ona na rzecz zwiększenie aktywnego udziału obywateli Rzeczpospolitej Polskiej we współdecydowaniu o najważniejszych sprawach rozwoju Polski, Europy i Świata, na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez udział w otwartej debacie publicznej. W sferze działalności Fundacji jest umacnianie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; budowa kapitału społecznego, rozwiązywanie problemów społecznych i wzmacnianie partycypacji obywatelskiej; wyrównywanie szans rozwoju społecznego, wspieranie organizacji pozarządowych i lokalnych inicjatyw społeczności; edukacji, oświaty i wychowania; kultury; ochrony i promocji zdrowia; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; ochrona praw konsumentów; wspieranie i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz niepełnosprawnych; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; działania na rzecz mniejszości narodowych; rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami; działania na rzecz integracji europejskiej. W tym duchu przygotowywane są projekty i działania organizacji.