DEBATY OBYWATELSKICH PERYFERIÓW

Celem projektu pt. „DEBATY OBYWATELSKICH PERYFERIÓW” jest aktywizacja społeczna sześciu środowisk obywateli do końca 2019 roku poprzez stworzenie im możliwości debatowania. Wnioskodawcy zależy na włączeniu ich obecność do przestrzeni publicznej. Istota zadania polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu debat dzięki, którym uda się określić bariery i ważne problemy dalszego rozwoju środowisk i organizacji działających w pewnym rozproszeniu i na obrzeżach głównego nurtu komunikacji społecznej. Sens debat polega na stworzeniu nowego i utrwalonego cyklicznością forum dialogu społecznego, które ma przybliżyć różnym grupom praktykowanie ważnej formy demokracji deliberatywnej. Debaty prowadzone w gronie przedstawicieli i liderów min. sześciu środowisk w formule debaty amerykańskiej mają na celu ich publiczną ekspozycję. W ramach posiadanej przez TDO PS wiedzy i kontaktów wyodrębniono w sumie piętnaście środowisk, które są zainteresowane większym udziałem w życiu wspólnoty samorządowej regionu Pomorskiego. Są to: kibice, stowarzyszenia waloryzacji przestrzeni publicznej, historyczne grupy
rekonstrukcyjne, Koła Gospodyń Wiejskich, wspólnoty (domy) sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin, rady rodziców, spółdzielnie uczniowskie, ruchy ojcowskie, rodzice z dziećmi dotkniętymi spektrum FASD, powiatowe rady organizacji pozarządowych, rady dzielnic, kresowiacy, ruchy religijne w kulturze lokalnej, dyplomanci prac na temat sektora NGO. Debaty prowadzone są przez osoby mające duży dorobek w działalności publicznej. Są to współzałożyciele Fundacji TDO PS m.in. Senator RP, prezesi stowarzyszeń, dyrektorzy instytucji pomocy społecznej, samodzielni pracownicy naukowi, dziennikarze. Debaty będą rejestrowane w systemie AV. Każda debata zostanie opisana w formie opublikowanego w Internecie streszczenia, a w szerszej formie z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji jej opis trafił do raportu kierowanego do decydentów na różnych szczeblach władzy.